Ons beleid ter eerbiediging van de privacy

De verwerking van persoonsgegevens in verband met deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 ter omzetting van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoons gegevens en betreffende het vrije verkeer van de gegevens).

Als u wenst te reageren op een van de hierna beschreven werkwijzen, dan kunt u contact met ons opnemen via een van de mogelijkheden onderaan dit document vermeld.

Wij verwerken twee soorten gegevens: gegevens die u ons meedeelt en gegevens die automatisch worden verzameld, namelijk:

 1. Uw contactgegevens en andere informatie wanneer u een advertentie wilt plaatsen in de rubrieken Immo, Auto, Jobs of Shop: naam, voornaam, adres, postcode, gemeente, land, wachtwoord, e-mail, telefoon, gsm.
 2. Wanneer u een advertentie plaatst op de site: de kenmerken van het artikel dat u aanbiedt in onze rubrieken Immo, Auto of Shop, en van de Job die u aanbiedt of zoekt
 3. Alle gegevens, van welke aard ook, die u ons vrijwillig meedeelt in het kader van onze producten en/of diensten, tijdens de uitwisseling van mededelingen, bv. tijdens het verzenden van berichten of vragen op deze site, tijdens het uitwisselen van e-mails of door uw deelname aan discussieforums, of in het kader van uw inschrijving op de newsletter, van gegevensonderzoek, het downloaden van documenten, enz.
 4. Uw TCP/IP-adres, het merk en de laatste versie van uw browser en de laatste door u geraadpleegde webpagina
 5. Uw domeinnaam

Opdat u gemakkelijker toegang krijgt tot uw persoonlijke ruimte gebruiken wij cookies voor:

 1. Uw toegangscode
 2. Uw wachtwoord

Een cookie is een bestandje dat door onze server wordt verstuurd en dat op de vaste schijf van uw computer wordt geplaatst. Het geeft aan dat een bepaalde site werd bezocht en bevat een aantal gegevens in verband met dit bezoek. Wij gebruiken deze cookies vooral om de site goed te doen functioneren (technische sessies van cookies).

Het is mogelijk dat wij, in het kader van onze overname van een ander bedrijf, gegevens over u zullen verwerken die van derden afkomstig zijn.
Wij gebruiken ook cookies om :

 • onze site doeltreffender te kunnen bijwerken
 • later contact met u op te nemen in verband met doelstellingen hieronder beschreven en
 • statistieken op te stellen.

Deze gegevens worden gebruikt met de volgende doelstellingen:

 1. Om u toegang te verschaffen tot de advertentiedienst op de site
 2. Om de bezoekers die uw advertentie hebben gelezen in staat te stellen contact met u op te nemen
 3. Om statistieken op te stellen in verband met het aantal bezoeken aan onze verschillende rubrieken: Immo, Auto, Jobs en Shop etc. en aan onze verschillende sites
 4. Om de facturen of bestelbonnen voor advertenties op onze sites te kunnen versturen
 5. Om u via e-mail een lijst te kunnen toesturen met advertenties die voldoen aan de criteria die u zoekt ("E-mail alerts")
 6. Om u al dan niet commerciële gegevens toe te sturen over onze activiteiten en die van onze groep, en alle mededelingen die nuttig zijn voor de verwezenlijking van ons maatschappelijk doel of het maatschappelijk doel van de vennootschappen van onze groep, met inbegrip van de verkoop van producten en diensten
 7. Om u via e-mail autonieuws te sturen
 8. Om antwoord te geven op uw vragen en de inschrijvingen in ruime zin beheren, met inbegrip van de betalingen
 9. Om snel contact met u te kunnen opnemen
 10. Om uw interessesfeer beter te bepalen
 11. Uw opzoekingen en gebruik van de site te vergemakkelijken

Wanneer de wet dat vereist, vragen wij u vooraf om uw goedkeuring van de doelstelling in kwestie wanneer we uw gegevens verzamelen. Als u in de toekomst niet langer gecontacteerd wenst te worden (met name via e-mail), dan kunt u ons dit melden via een van de wijzes hieronder beschreven.

In de berichten die u eventueel worden toegestuurd via e-mail zal er echter altijd een koppeling staan waarmee u zich kunt uitschrijven als u dat wenst.

De gegevens worden intern maar ook extern gebruikt en kunnen bijgevolg worden overgedragen aan andere natuurlijke of rechtspersonen die contractueel met onze vennootschap verbonden zijn. Dit omvat ook de overdracht van gegevens aan belangstellenden door een online aanbod indien deze transactie wezenlijk deel uitmaakt van de overdracht, en de gezamenlijke publicatie van advertenties met verwante sites. Dit omvat eveneens de overdracht van gegevens aan personen die zich buiten de Europese Unie bevinden in landen die garanderen dat zij voldoende bescherming bieden aan de gegevens.

Op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten worden persoonsgegevens doorgegeven, zonder voorafgaande toestemming van de titularis.

Wij hebben gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen om de gegevens op onze site te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging.

Wanneer u met een kredietkaart betaalt, wordt het nummer van die kaart ons gecodeerd toegestuurd via het internet. Daartoe gebruiken wij het online betalingssysteem Ogone voor e-commerce van de firma Abssys. Dit bedrijf voldoet aan zeer strenge beveiligingsnormen (gebruik van het SSL- (Secure Sockets Layer) en SET-protocol (Secure Electronic Transaction)).

Onze werknemers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn tot strikte geheimhouding verplicht.

Wij kunnen mogelijk een samenwerkingsverband of bijzondere relatie aangaan met reclamefirma's op het internet die uw gegevens moeten krijgen in hun hoedanigheid van onderaannemer. De technologie evolueert. Het is mogelijk dat wij verwerkingen moeten uitvoeren waarin dit beleid nog niet voorziet. In dat geval zullen wij contact met u opnemen voordat wij uw gegevens opnieuw gebruiken, om u op de hoogte te brengen van de wijzigingen van het reglement en u de mogelijkheid te bieden om u eventueel niet akkoord te verklaren met dit hergebruik.

Volgens de wet beschikt u over een toegangsrecht tot uw eigen gegevens en hebt u het recht deze gegevens te corrigeren. U hebt dus de mogelijkheid om te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken en eventuele fouten daarin te verbeteren. Als u deze rechten wilt uitoefenen, dient u ons te contacteren op onderstaand adres.

Uiteraard staat het u altijd vrij om uw persoonsgegevens te wijzigen. Daartoe dient u naar uw persoonlijke ruimte te gaan en daar uw gegevens te wijzigen.

Waarschuwing : Elke keer U gebruik maakt van sites die het logo Centrum voor Informatie omtrent Media, vermelden, vergaart het CIM, het Centrum  voor Informatie omtrent Media, met behulp van een cookie, informatie over de webpagina’s die U consulteert (aantal keer dat de pagina wordt opgevraagd, aantal bezoeken, etc.) Deze gegevens dienen enkel puur statistieke doeleinden en laten identificatie in geen geval toe. Voor meer informatie en om recente resultaten van dit onderzoek te raadplegen gelieve op het logo van de CIM te klikken of de site te bezoeken op http://www.cim.be.

Uw privégegevens worden met de grootste vertrouwelijkheid behandeld volgens een strenge deontologie.

Advertenties met Google en DoubleClick DART- cookie:

 • Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op onze site weer te geven.
 • Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan onze sites en andere sites op het internet.
 • Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Als u vindt dat onze site dit handvest niet naleeft, kunt u contact opnemen met onze vereniging op ondervermeld adres:

NV CTR-Media, vennootschap naar Belgisch recht (ondernemingsnummer 0432.916.146, ingeschreven op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel).
De verantwoordelijke voor de verwerking is de NV CTR-Media.
Ons postadres is:
Koningsstraat 100, te 1000 Brussel,
Telefoon : +32 2 730 33 11,
Fax : +32 2 730 34 92,
e-mail : privacy@gocar.be