Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Versie van 01.10.2019

 

1. Definities en toepassing

De « Website » is een website die beschikbaar is op het volgende adres: « gocar.be » of « www.gocar.be » evenals een serie namen van domeinen registreerd onder de naam CRT MEDIA voor gocar.be.

De website wordt geregistreerd en beheerd door S.A. CTR – MEDIA, waarvan de hoofdzetel zich bevindt te Rue Royale, 100 tot 1000 Brussel, met wie contact kan worden opgenomen via het E-mailadres: support@gocar.be ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer: 0432.916.146, (hierna genoemd « de Aanbieder »).

De term « Gebruiker » verwijst naar elke Gebruiker, elke natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet geregistreerd op de Website, en die de Website of de inhoud raadpleegt, bestanden downloadt, gebruikt, registreert via elk formulier beschikbaar op de Website, lid wordt, in schrijft of contracteert met de Provider.

De Serviceprovider en de Gebruiker worden hierna « de partijen » genoemd.

De op de Website aangeboden diensten bestaan ​​op beperkte wijze om gebruikers een virtuele uitwisselingslocatie te bieden en om contacten tussen gebruikers te vergemakkelijken. Deze diensten kunnen gratis of betaald zijn.

Het gebruik van bepaalde diensten kan inhouden dat de Gebruiker instemt met speciale voorwaarden, een gebruikslicentie of naleving van specifieke voorwaarden.

Door op de Website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze te raadplegen en / of op enigerlei wijze te gebruiken, te registreren via elk formulier beschikbaar op de Website, lid te worden, door zich te abonneren of een overeenkomst te sluiten met de Dienstverlener, verklaart de Gebruiker formeel en onvoorwaardelijk zijn / haar instemming met deze algemene voorwaarden en verbindt hij zich ertoe deze te respecteren.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke raadpleging van informatie, bestelling, abonnement en contract die de partijen binden. Bovendien sluiten deze algemene voorwaarden alle andere algemene voorwaarden uit en vervangen ze.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor de huidige algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde of nieuwe clausules worden onmiddellijk ter kennis gebracht aan de Gebruiker wanneer hij zich inlogt op zijn account en/of wanneer hij de Website voor het eerst na wijziging raadpleegt. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing op elk gebruik van de Website.

Het wordt echter aangeraden dat de Gebruiker regelmatig de laatste versie van de huidige voorwaarden bekijkt. Deze zijn permanent beschikbaar op het volgende adres: https://gocar.be/nl/algemeen_voorwaarden

 

2. Toegang tot en gebruik van de Website en de inhoud ervan

Het gebruik van de diensten die beschikbaar zijn op de Website is voorbehouden aan personen die legaal overeenkomsten kunnen aangaan onder de toepasselijke wetgeving. Minderjarigen en andere personen zonder rechtsbevoegdheid kunnen de diensten niet gebruiken.

Door zich te registreren, een account aan te maken, de inhoud van de Website te gebruiken, gegevens en informatie te downloaden of lid te worden, verklaart de Gebruiker:

 • niet gering zijn en de wettelijke bevoegdheid hebben om deze overeenkomst met de aanbieder aan te gaan;
 • financieel verantwoordelijk zijn voor elk gebruik dat hij van de diensten en / of de Website maakt;
 • voorkom gebruik van zijn account door andere mensen, inclusief, maar niet beperkt tot, minderjarigen.

De Website is toegankelijk voor computers waarop een actuele software is geïnstalleerd (browser, besturingssysteem enz.). De aanbieder kan de compatibiliteit niet garanderen en kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de Gebruiker de Website of de inhoud om welke reden dan ook niet geheel of gedeeltelijk kan raadplegen en / of gebruiken.

Daarom is het aan de Gebruiker om de computer-, en mogelijk menselijke bronnen te verwerven die nodig zijn om de connectiviteit met de Website te waarborgen.

Als onderdeel van de toegang van de Gebruiker tot de Website of de inhoud ervan, verbiedt het uitdrukkelijk, op welke manier dan ook en ongeacht de gebruikte technische middelen:

 • proberen toegang te krijgen tot delen van de Website die niet publiekelijk online worden geplaatst;
 • om een ​​handeling te doen die, op welk moment dan ook, de goede werking van de Website in gevaar zou kunnen brengen
 • gebruik maken van een (automatisch) systeem, zoals, zonder dat deze lijst volledig is, “robots”, “spiders”, “offlines readers”, enz., met het doel om: (1) aanvallen van denial of service (inclusief, maar niet beperkt tot, netwerk DoS, application backing, network DDoS, inclusief DrDOS, of application DDoS); (2) berichten om vragen en vragen, antwoorden en ingangen op wedstrijden, stemmen of enige interactie met een andere Gebruiker van de Website te beïnvloeden, zelfs wanneer de Gebruiker reageert op een verzoek dat op de Website wordt gedaan. Website (bijvoorbeeld deelname aan een wedstrijd);
 • de inhoud van andere gebruikers op een systematische manier lezen met het doel deze gegevens buiten de Website te gebruiken;
 • gebruik programma’s die automatisch gegevens lezen (bijvoorbeeld “crawlen”);
 • display, uploaden, posten, verzenden via e-mail of anderszins beschikbaar maken van Content die onwettig, schadelijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, lasterlijk, inbreuk makend op andermans privacy, hatelijk, racistisch of anderszins verwerpelijk;
 • raadplegen, weergeven, downloaden, verzenden, verzenden, elke inhoud die in strijd zou zijn met de geldende internationale wetgeving;
 • andere gebruikers proberen te misleiden door zich de naam of bedrijfsnaam van anderen toe te eigenen;
 • het downloaden, plaatsen, verzenden, verzenden per e-mail of op welke andere manier ook van gewelddadige inhoud, octrooien, handelsmerken, productiegeheimen, intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van anderen;
 • uploaden, plaatsen, verzenden, e-mail of op andere wijze beschikbaar maken van content die computervirussen of andere computercode, bestanden of programma’s te onderbreken, te vernietigen, gehinderd wordt of de functionaliteit van de software te beperken, computer diensten bevat maken , server-, netwerk- of telecommunicatietool zonder dat deze opsomming beperkend is;
 • enige actie ondernemen die het vermogen van andere gebruikers om toegang te krijgen tot de Website verstoort;
 • weigeren om te voldoen aan de voorwaarden, procedures, algemene regels of wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de netwerken die verbonden zijn met de Website;
 • op enigerlei wijze lastigvallen van een of meer andere gebruikers van de Website of de inhoud ervan;
 • het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens met betrekking tot andere gebruikers;
 • ongeoorloofd gebruik van zijn ID en / of wachtwoord, evenals de ID en / of het wachtwoord van een andere Gebruiker;
 • promotionele berichten online zetten op diensten;
 • een link (in)direct maken, of beschrijvingen van goederen en / of diensten opnemen die verboden zijn onder deze voorwaarden en bepalingen, en ten tweede dat elke Gebruiker niet het recht heeft om een ​​voorstel in te dienen of op te nemen met betrekking tot deze voorwaarden.

In geval van gedrag of handelen in strijd met de hierboven vermelde punten, informeert de Gebruiker de aanbieder onmiddellijk via het e-mailadres voor contact: info@gocar.be.

In dit geval behoudt de aanbieder zich het recht voor, zonder rechtvaardiging of vrijwaring, inhoud te verwijderen of te wijzigen die kan worden omschreven als obsceen, kwaadwillig, in strijd met de goede zeden, schadelijk voor hem, zijn partners of andere gebruikers. .

In geval van gedragingen en/of handelingen die in strijd zijn met de hierna genoemde punten, behoudt de Aanbieder zich ook het recht voor om de account van de Gebruiker die verantwoordelijk is voor de gedragingen en/of handelingen te deactiveren en te ontbinden.

De Gebruiker stemt ermee in alle redelijke en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat zijn apparatuur of gegevens worden geïnfecteerd met virussen, bugs, Trojaanse paarden of enig ander kwaadaardig computerprogramma van welke aard dan ook niet.

Voor toegang tot, of gebruik van bepaalde delen van de Website moet de Gebruiker zich mogelijk registreren of lid worden. In dit geval gaat de Gebruiker ermee akkoord om correcte, actuele en volledige gegevens te verstrekken en ervoor te zorgen dat deze regelmatig worden bijgewerkt. Anders heeft de aanbieder het recht om het account van de Gebruiker op te schorten of te beëindigen, of de toegang tot de gehele of een deel van de Website of de inhoud ervan te weigeren.

In dit geval gaat de Gebruiker ermee akkoord zijn login en wachtwoord geheim te houden en deze niet met derden te delen. De Gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en voor elk gebruik dat zonder zijn medeweten kan gebeuren. In geval van twijfel over het vertrouwelijke karakter van het wachtwoord, is het aan de Gebruiker om het onmiddellijk aan te passen of de leverancier zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen.

De Gebruiker aanvaardt dat de functies aangeboden via de Website kunnen veranderen. Sommige worden dus verwijderd en andere toegevoegd, zonder dat de Gebruiker kan overwegen dat toegang tot een bepaalde functie een verworven recht is. Evenzo zal de Provider alleen beslissen of inhoud die op de Website wordt gepresenteerd, wordt opgenomen of verwijderd.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de Website tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken zonder de gebruikers vooraf te hoeven informeren.

Dit is bijvoorbeeld het geval in geval van onderhoud van de Website of een belangrijke wijziging van de inhoud en / of de voorgestelde functionaliteiten.

Dit zal ook het geval zijn wanneer de Dienstverlener legitiem kan geloven dat de Gebruiker heeft geschonden of gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden of enige andere wettelijke bepaling die van kracht was op het moment van de overtreding.

 

3. Licentie

De Gebruiker krijgt alleen het recht om de Website en de inhoud ervan op persoonlijke titel te raadplegen. Als zodanig heeft de Gebruiker een persoonlijke licentie om de Website en de inhoud ervan te gebruiken, niet-overdraagbaar en alleen voor persoonlijk gebruik. De duur van de licentie is beperkt tot de duur van de toegang van de Gebruiker tot de Website.

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen door de aanbieder, is elk commercieel gebruik van de Website ten strengste verboden. De term “commercieel gebruik” verwijst, zonder deze opsomming uitputtend, naar elke verkoop of verhuur van de verschillende functionaliteiten van de Website, registraties van alle of een deel van de inhoud die beschikbaar is op de Website, of enig gebruik van de Site. Web en zijn componenten met als enige doel inkomsten te genereren.

Het is ook ten strengste verboden voor de Gebruiker, die anders geen toestemming kan geven aan anderen, om:

 • de Website of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk wijzigen, reproduceren, kopiëren, lenen, verspreiden;
 • afgeleide werken creëren die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de elementen die aanwezig zijn op de Website;
 • het ontwerp of de assemblage omkeren of anderszins proberen de hele of een deel van de Website te verkrijgen;
 • een hypertekstkoppeling naar of van de Website aan te maken, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de aanbieder;
 • rechten op de Website en / of de inhoud ervan in sub-licentie geven of anderszins overdragen, inclusief maar niet beperkt tot enige rechten in de Software.

 

4. Intellectuele en industriële eigendom

Concept, inhoud, lay-out, structuur, broncode, programmeren, afbeeldingen, foto’s, informatie, informatie-elementen, logo’s, tekeningen, merken, modellen, slogans, de software, animaties, audiovisuele werken, teksten, gegevens, database, muziek en alle andere elementen van de Website en, in het algemeen, de inhoud en de structuur van de Website, behoren zijn en blijven het exclusieve eigendom van de aanbieder en worden beschermd door verschillende intellectuele en / of industriële eigendomsrechten (inclusief auteursrecht, merkenrecht, het recht sui generis van de producent van de database, enz.). ), die de Gebruiker herkent en accepteert.

Door op de Website te surfen of deze te raadplegen, te registreren, lid te worden, de bestanden te downloaden of de inhoud van de Website te gebruiken, op welke manier dan ook, wordt de Gebruiker op geen enkele manier meer een van de hierboven genoemde rechten of gelijkgestelde rechten.

De aanbieder garandeert dat de elementen die op de Website aanwezig zijn en uitsluitend aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld door de aanbieder, de rechten van derden respecteren en in het algemeen niet illegaal zijn.

Het opslaan van informatie en / of elementen van de Website in een database (elektronisch) is niet toegestaan, behalve voor het automatisch opnemen van informatie door de browser.

Door bepaalde gegevens, tekst, afbeeldingen en / of elk ander element online te plaatsen, geeft de Gebruiker de Serviceprovider de exclusieve en exclusieve toestemming om deze elementen te reproduceren, te communiceren en / of anderszins te gebruiken, beide op de site. Alleen in een of meer tijdschriften of producten gepubliceerd door de Provider.

Door overeenkomsten aan te gaan met andere gebruikers, gaat de Gebruiker ermee akkoord om de intellectuele rechten van die gebruikers te respecteren en neemt hij de volledige verantwoordelijkheid op zich voor elk gepleegd misdrijf en de daaruit voortvloeiende kosten.

 

5. Verantwoordelijkheden

5.1. Verantwoordelijkheid van de Gebruiker

Het raadplegen en gebruik van de Website, evenals het downloaden van bestanden, van welke aard dan ook en met welke technische middelen dan ook, van de Website en de inhoud ervan, vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. , inclusief ten opzichte van derden.

Elke Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn registratie en / of affiliatie, evenals elk misbruik, schade die daaruit zou voortvloeien, of informatie, gegevens, foto’s of andere elementen gepubliceerd als onderdeel van een aankondiging , een opmerking of als onderdeel van zijn persoonlijke ruimte. De Gebruiker is daarom verantwoordelijk voor de inhoud.

De aanbieder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor oneigenlijk gebruik van de registratie of aansluiting, login en / of wachtwoord.

De Gebruiker gaat er ook mee akkoord om verantwoordelijk te zijn jegens een persoon, en meer in het bijzonder de personen die op enigerlei wijze worden vertegenwoordigd door inhoud die hij publiceert op de Website of door de tussenpersoon van de Website.

De Website kan links bevatten naar andere websites waarop de Provider geen controle heeft over de technische of inhoud. De Gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor de beslissing om deze links te activeren. De aanbieder garandeert op geen enkele manier de exacte en volledige aard van de inhoud, de toegang tot en de beschikbaarheid van deze andere websites, de externe links waarnaar zij verwijzen of de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de raadpleging en / of de gebruik, op welke manier dan ook, van deze sites. Het is daarom aan de Gebruiker om zelf te bepalen of het passend is om deze sites te bezoeken.

Als de Gebruiker een bericht plaatst van welke aard dan ook of enige andere vorm van informatie, gegevens en / of mededelingen op de Website, verbindt deze zich ertoe om alleen informatie te gebruiken (afbeeldingen , foto’s) die niet strijdig zijn met de intellectuele en / of industriële rechten van derden (auteursrechten, beeldrechten, …), noch met normen en moraal, noch met enige wettelijke bepaling. Als zodanig garandeert de Gebruiker de aanbieder uitdrukkelijk tegen elke klacht of actie die door derden wordt ingesteld op basis van de inhoud die hij op de Website zou hebben geplaatst.

5.2. Aansprakelijkheid van eiser

De Website is een plaats van uitwisseling voor informatie tussen gebruikers. De diensten – grotendeels gratis – zijn hoofdzakelijk bedoeld voor niet-professioneel, redelijk en normaal gebruik door het grootste aantal bezoekers. De aanbieder profiteert niet rechtstreeks van transacties die op of via de Website zijn gedaan. De aanbieder kan daarom niet de noodzaak en voorwaarden van een professioneel gebruik van de Website garanderen, in het bijzonder met betrekking tot de snelheid, toegankelijkheid en / of juistheid van de services of gegevens.

De aanbieder is gebonden door een middelenverbintenis. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die de Gebruiker oploopt bij het gebruik van de Website, sites die hieraan zijn gekoppeld en / of de inhoud die hem ter beschikking is gesteld.

De Serviceprovider spant zich in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten op de Website volledig, nauwkeurig en actueel zijn. Fouten en / of tekortkomingen en / of verouderde gegevens kunnen nooit worden uitgesloten en daarom geeft de aanbieder geen garantie op dit punt.

Evenzo is de aanbieder alleen aansprakelijk voor zijn bedrog of grove nalatigheid. Hij is niet verantwoordelijk voor de fraude of grove nalatigheid van zijn agenten, opdrachtgevers en, in de regel, zijn handhavingsagenten.

De aanbieder doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de Website te allen tijde voor een normaal aantal gebruikers toegankelijk blijft, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade met betrekking tot een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de Website om welke reden dan ook.

De aanbieder is ook niet verantwoordelijk voor contacten en relaties tussen gebruikers van de Website.

De Serviceprovider garandeert verder niet de compatibiliteit van de bestanden die deel uitmaken van of verschijnen op de Website met de apparatuur van de Gebruiker, noch de toegankelijkheid van deze elementen.

De Gebruiker zal de Provider ook vrijhouden van elke claim, in de volgende gevallen:

 • verlies van kansen of inkomsten van welke aard dan ook als gevolg van de werking of niet-werking, of het gebruik of niet-gebruik van de Website, of inhoud die zich daarin bevindt of voor vind daar;
 • illegale of ongeoorloofde inbraak van een derde partij in de webserver of de Website van de aanbieder;
 • introductie van een computervirus op de webserver of op de Website;
 • tijdelijke congestie van de bandbreedte;
 • onderbreking van de internetverbindingsdienst voor een oorzaak buiten de macht van de aanbieder.

De Gebruiker herkent en accepteert:

 • de beperkingen en risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of enig ander middel waardoor de Website in de toekomst beschikbaar is of zal worden;
 • de risico’s van opslag en overdracht van informatie door elektronische of digitale middelen;
 • het feit dat de aanbieder niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de Website (evenals de gehele of een deel van de inhoud ervan) of internet, als gevolg van de bovengenoemde risico’s;
 • het feit dat de elektronische communicatie die wordt uitgewisseld en de back-up die door de Serviceprovider zijn gemaakt, als bewijs kunnen dienen.

Hoewel de Aanbieder zijn uiterste best doet de Website vrij te houden van bugs, virussen, trojan horses en spywares, kunnen deze niet uitgesloten worden.

De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele daaruit voortvloeiende schade en/of verlies, met name met betrekking tot gegevens van Gebruikers. Het wordt de Gebruikers dan ook ten zeerste aanbevolen firewall, anti-virus en andere nodige softwarebescherming te installeren, zodat hun hardware wordt beschermd tegen schade en voorzichtig te zijn met het communiceren van persoonsgegevens.

Zodra het wordt ontdekt, is het ook aan de Gebruiker om de omvang van zijn verlies te beperken door passende maatregelen te nemen.

Voor zover het berichten van derden betreft, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hieruit voortvloeit, of voor fouten in de inhoud. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere materialen die in deze berichten worden geplaatst vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die ze heeft gepost.

De advertenties die op de Website worden geplaatst, zijn altijd de taak van derden. De aanbieder kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de wettigheid, nauwkeurigheid, levering, inhoud, werking en / of kwaliteit van de goederen en / of diensten die worden aangeboden als onderdeel van deze advertenties.

 

6. Privacybeleid en gegevensbescherming

De manier waarop CRT-Media de persoonsgegevens van Gebruikers op zijn Website verzamelt en verwerkt staat beschreven in zijn Privacybeleid en gegevensbescherming (ook genoemd Charter), waarvan de inhoud integraal deel uitmaakt van de algemene voorwaarden.

 

7. Verschillende bepalingen

7.1. Overmacht

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld, zowel contractueel als extracontractueel, in geval van niet-nakoming, tijdelijk of permanent, van zijn verplichtingen wanneer deze niet-uitvoering het gevolg is van een geval van overmacht of een toevallige gebeurtenis.

In het bijzonder zullen de volgende gebeurtenissen als overmacht of toeval worden beschouwd: (1) het geheel of gedeeltelijk verlies of de vernietiging van het computersysteem of de database van de aanbieder wanneer een van deze gebeurtenissen zich niet voordoet; het kan redelijkerwijs niet rechtstreeks aan de eiser worden toegeschreven en er is niet aangetoond dat de eiser geen redelijke stappen heeft ondernomen om een ​​van deze gebeurtenissen te voorkomen; (2) aardbevingen; (3) branden; (4) overstromingen; (5) epidemieën; (6) oorlogshandelingen of terrorisme; (7) stakingen, aangegeven of niet; (8) uitsluitingen; (9) blokkades; (10) opstanden en oproeren; (11) een aanvoerstop (zoals elektriciteit); (12) een storing van het internet- of gegevensopslagsysteem; (13) een storing van het telecommunicatienetwerk; (14) een verlies van connectiviteit met het internet of telecommunicatienetwerk waarvan de Provider afhankelijk is; (15) een feit of een beslissing van een derde partij wanneer die beslissing de goede uitvoering van dit contract beïnvloedt; of (16) elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van de aanbieder.

Indien door omstandigheden buiten de macht van de aanbieder, de uitvoering van zijn verplichtingen niet kan worden voortgezet of eenvoudigweg zwaarder of moeilijker wordt gemaakt, verbinden de aanbieder en de Gebruiker zich om te goeder trouw en eerlijk te onderhandelen contractvoorwaarden binnen een redelijke termijn om het evenwicht te herstellen. Bij gebrek aan overeenstemming binnen een redelijke termijn, kan elke partij een beroep doen op de beëindiging van de contractuele relatie tussen hen zonder compensatie of compensatie van welke aard dan ook.

7.2. Onwettigheid

De mogelijke onwettigheid of nietigheid van een artikel, een paragraaf of een bepaling (of een deel van een artikel, een paragraaf of een bepaling) kan op geen enkele manier invloed hebben op de wettigheid van de andere artikelen, paragrafen of bepalingen van deze algemene voorwaarden, of de rest van dit artikel, lid of bepaling, tenzij het tegendeel duidelijk blijkt uit de tekst.

Als een deel van deze algemene voorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal de aanbieder deze vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij het economische effect van de ongeldig verklaarde bepaling komt.

7.3. Waardepapieren

De titels die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, zijn alleen ter referentie en gemak. Ze hebben geen invloed op de betekenis of reikwijdte van de bepalingen die zij aanwijzen.

7.4. Volledige en onvolledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden en elk contract (inclusief een abonnementsovereenkomst), indien van toepassing, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen de partijen.

Geen enkele verklaring, representatie, belofte of voorwaarde die niet in deze algemene voorwaarden is opgenomen, kan en mag niet worden toegestaan ​​om de voorwaarden daarvan te weerspreken, te wijzigen of anderszins te beïnvloeden.

Bovendien vervangen deze algemene voorwaarden en elke overeenkomst (inclusief een abonnementsovereenkomst of speciale voorwaarden), in voorkomend geval, elke eerdere overeenkomst tussen de partijen en zijn van toepassing op elke nieuwe overeenkomst.

7.5. Geschillen

Elk geschil met betrekking tot de diensten geleverd door de aanbieder, evenals elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden, is onderworpen aan de Belgische wetgeving en de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.